Czym są truskawkowe nogi i jak się ich pozbyć?

Tru­skaw­ko­wymi nogami nazywa się wystę­pu­jące po gole­niu ciemne plamki lub kropki, które przy­po­mi­nają nasiona owocu. Dole­gli­wość nie jest nie­bez­pieczna i w bar­dzo łatwy spo­sób można jej unik­nąć. Doty­czy wielu kobiet, odbie­ra­jąc przede wszystkim radość z pięk­nych i gład­kich nóg.

Pow­sta­wa­nie tru­skaw­ko­wych nóg

Nazy­wane także kera­to­sis pila­ris, tru­skaw­kowe nogi to sku­tek uboczny depi­la­cji. Wło­ski, które nie zostały do końca usu­nięte, wystają poza struk­turę skóry, przy­po­mi­nając przy tym  nasiona tru­skawki. Wpływa to jedy­nie na wygląd nóg i nie­po­sia­da­jąc dodat­ko­wych obja­wów, nie stwa­rza zagro­że­nia dla zdro­wia. Zabu­rze­nia płaszcza lipidowego skóry, poprzez jego naru­sze­nie wywo­łane gole­niem nóg, może skut­ko­wać zapa­le­niem miesz­ków wło­so­wych. Otwarte i podraż­nione pory są nara­żone bowiem na kon­takt z bru­dem i bak­te­riami, oraz są skłonne do szyb­szego wytwa­rza­nia sebum i kre­atyny, które mogą skutkować zatkanymi porami. Tru­skaw­kowe nogi czę­ściej spo­ty­kane są po depi­la­cji u osób z ciem­nym owło­sie­niem, ponie­waż wło­ski są bar­dziej widoczne.

Jak zapo­bie­gać powsta­wa­niu tru­skaw­ko­wych nóg?

Nie­este­tycz­nemu wyglą­dowi nóg po depi­la­cji można zara­dzić, sku­pia­jąc się na przy­go­to­wa­niu skóry do depi­la­cji oraz dobra­niu odpo­wied­niej metody. Pro­blem tru­skaw­ko­wych nóg może zni­we­lo­wać:

  • Sto­so­wa­nie peelin­gów przed depi­la­cją, pozwa­la­ją­cych usu­nąć mar­twy naskó­rek,
  • zmiana metody depi­la­cji (depi­la­tor wyrwie wło­ski w cało­ści),
  • przy­go­to­wa­nie skóry do zabiegu gole­nia (gorąca kąpiel),
  • ste­rylna z ostrymi ostrzami maszynka do gole­nia,
  • spo­sób gole­nia nóg (zawsze w kie­runku prze­ciw­nym do wzro­stu wło­sów),
  • sto­so­wa­nie kosme­ty­ków dedy­ko­wa­nych do depi­la­cji,
  • nawil­że­nie skóry po zabiegu.

Odpowiednie przygotowanie i pielęgnacja pomoże przede wszystkim uniknąć powstawania tzw. „truskawkowych nóg” i podrażnień na skórze. Podczas pojawiającego się stanu zapalnego, wynikającego z uszkodzenia płaszcza lipidowego skóry, konieczne jest wykluczenie zapalenia mieszków włosowych.